Všeobecné smluvní podmínky: www.findhome.cz

Provozovatel: Mgr. Viktor Bulánek
se sídlem: Anežky České 645/12, 400 07 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 86812238
I. Úvodní ustanovení

(1) Provozovatel Mgr. Viktor Bulánek, se sídlem Anežky České 645/12, 400 07 Ústí nad Labem, identifikační číslo: 86812238 (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru www.findhome.cz (dále jen „Server“). Server umožňuje vkládat na Server textové a obrazové informace. Server využívá celosvětové sítě internet.

(2) Server zprostředkovává služby ve vztahu nabídky a poptávky v oblasti nemovitostí. Zejména v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitost.

(3) Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.

II. Základní pojmy

(1) Nemovitostí se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí věc nemovitá nebo bytová jednotka či nebytový prostor, která není věcí extra commercium ve smyslu právního řádu České republiky, není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat (dále jen „Nemovitost“).

(2) Objednatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu, a která splní níže uvedené podmínky registrace. Objednatelem se dále rozumí pro účely těchto Smluvních podmínek realitní makléř, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která vykování výdělečnou realitní činnost, a která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Objednatel“).

(3) Uživatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv osoba nebo technický prostředek, která/ý pasivně využívá služeb Serveru. (zejména prohlížení obsahu Serveru, resp. jeho částí, které nejsou přístupny pouze Objednateli nebo Provozovateli (dále jen „Uživatel“).

III. Registrace v serveru www.findhome.cz

(1) Objednatel je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru na základě předchozí registrace.

(2) Objednatel uvede při registraci svoji adresu elektronické pošty (email), která slouží zejména k identifikaci Objednatele, ke kontaktu Objednatele s Provozovatelem a dalšími Objednateli nebo Uživateli.

(3) Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem, a to na dobu neurčitou.

(4) Na základě provedené Registrace je Objednatel pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku nemovitostí.

(5) Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.

(6) Služby poskytované provozovatelem serveru jsou popsány v ceníku služeb.

IV. Práva a povinnosti stran

(1) Objednavatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek do Serveru. Nikdo nesmí zasílat Objednatelům zprávy mající povahu nevyžádaných reklamních sdělení a nabídek služeb, které představují přímou konkurenci pro Provozovatele.

(2) Objednatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do Servisních stránek třetím osobám. V případě, že Objednavatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese Objednatel odpovědnost za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména tak, jako kdyby se jednalo o vlastní jednání Objednatele, a rovněž nese veškeré riziko uplatnění smluvních sankcí ze strany Provozovatele.

(3) Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho nemovitosti/ech zveřejňované v Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou. Dále Objednavatel bere na vědomí, že výše zmíněné údaje o jeho nemovitosti/ech a jejich případných právních vadách mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech Provozovatele, s čímž výslovně souhlasí.

(4) Objednatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.

(5) Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednatelem prostřednictvím Servisních stránek.

(6) Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

  • (a) jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  • (b) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
  • (c) svým obsahem odporují oprávněným zájmům Provozovatele.

(7) Veškerá data zadává Objednatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru. Objednatel je oprávněn zadat objednávku prostřednictvím administrativního rozhraní. Objednatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat v Serveru. Redirect není povolen - URL adresa/y Objednatele v inzerci nesmí zejména směřovat na (komerční) realitní servery, tedy servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem.

(9) Objednatel může kdykoli zrušit svoji Registraci v Serveru, tedy vypovědět tyto Smluvní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty info@findhome.cz

(10) Pokud dojde ke změně údajů použitích při Registraci, je Objednatel povinen je neprodleně aktualizovat.

(11) Objednatel bere na vědomí, že v případě porušení jeho povinností vyplývajících z těchto smluvních podmínek mu mohou být omezena nebo zrušena přístupová práva, a to bez záhrady. Zrušením přístupových práv dojde k zániku registrace objednatele.

(12) Objednatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů, a právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

(13) Objednatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným.

V. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem Registrací se řídí těmito Smluvními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.

(2) Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.

(3) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.


Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014.